Ogólne informacje dla pacjentów

OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z REHABILITACJI W RAMACH PREWENCJI RENTOWEJ ZUS.

 1. Zabiegi rehabilitacyjne w ramach prewencji ZUS odbywają się przy ulicy Ludowej 6, 00-780 w Warszawie;
 2. Wszelkie zmiany terminu lub rezygnacje należy zgłaszać do II Oddziału ZUS , ul.11 listopada 15a 03-446 Warszawa tel. 22 714 21 38;
 3. godzina wyznaczona na zawiadomieniu o skierowaniu na rehabilitację leczniczą jest godziną wizyty lekarskiej w pierwszym dniu turnusu i nie jest wiążąca na kolejne dni ;
 4. Turnus rehabilitacyjny trwa 24 dni (zabiegi odbywają się od poniedziałku do soboty włącznie) ;
 5. Pierwszego dnia turnusu pacjenci zgłaszają się do rejestracji medycznej a następnie na badanie lekarskie;
 6. Na wizytę lekarską zabieramy dokumentację medyczną w postaci płyt oraz klisz RTG wraz z opisami oraz inne aktualne badania które nie były dostarczane wcześniej do placówki ZUS;
 7. Lekarz po przeprowadzeniu wywiadu i badania podejmuje decyzję o doborze zabiegów rehabilitacyjnych do potrzeb pacjenta;
 8. Na wizytę lekarską prosimy przygotować informację na temat:
  1. Przyjmowanych na stałe leków oraz ;
  2. Innych chorób przewlekłych;
 9. Po wizycie lekarskiej ustalane są godziny rozpoczęcia zabiegów na które pacjent zobligowany jest uczęszczać przez cały turnus;
 10. W dniu turnusu pacjent otrzymuje swoją kartę zabiegową oraz zestawienie wykonywanych czynności na których składa podpis po odbytych w danym dniu zabiegach;
 11. W drugim dniu pacjent otrzymuje także informację na temat godzin i sal gdzie odbywać się będą zlecone przez lekarza zabiegi;
 12. W trakcie turnusu odbywają się łącznie 4 wizyty lekarskie:
  1. pierwsza wizyta w dnia turnusu,
  2. dwie kolejne wizyty lekarskie pacjent odbywa w środkowej części turnusu,
  3. ostatnia wizyta podsumowująca odbywa się nie wcześniej niż 3 dni przed końcem turnusu;
 13. Na wizytę lekarską pacjent zabiera kartę zabiegową wraz zestawieniem wykonanych czynności - istnieje wówczas możliwość konsultacji zabiegów, ewentualnej zmiany lub dodania zabiegów niwelujących dolegliwości które pojawiły się w trakcie trwania turnusu;
 14. Na czas trwania turnusu placówka udziela osobom zatrudnionym zwolnienia lekarskiego;
 15. Po 10 dniach pobytu pacjentowi przysługuje pełen zwrot kosztów dojazdu w postaci równowartości zakupu karty miejskiej na miesiąc (pacjenci otrzymują formularz z danymi osobowymi, numerem konta bankowego na które ma zostać dokonany przelew środków);
 16. W trakcie turnusu odbywa się 8 spotkań z zakresu psychoedukacji i treningu relaksacyjnego oraz 5 spotkań w ramach edukacji zdrowotnej ;
 17. Pacjenci ze wskazania lekarskiego mogą uczęszczać na zajęcia prowadzone w basenie rehabilitacyjnym przy ul. Wołoskiej 137, 02-507 Warszawa - na zajęcia przewidziany jest transport z ośrodka;
 18. Ze zalecenia lekarskiego istnieje możliwość korzystania z zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej w ramach pobytu na oddziale prewencji rentowej ZUS ;
 19. W ostatnim dniu pobytu pacjent po zakończonych zabiegach otrzymuje informacje o pobycie z wyszczególnioną historią wizyt, przebytymi zabiegami wraz z ich ilością wraz z zaleceniami i dalszymi wskazaniami lekarskimi, ta sama dokumentacja przekazywana jest do oddziałów ZUS;
 20. W razie nieobecności spowodowanych chorobą lub wcześniej zaplanowanymi wizytami lekarskimi prosimy o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o zwolnieniu lekarskim z zabiegów lub zaświadczeniu o odbytej wizycie lekarskiej;
 21. Numery kontaktowe:
  1. Sprawy do ZUS tel. 22 714 21 38,
  2. Sprawy organizacyjne i techniczne 22 840 72 17,

Kierownik Poradni Rehabilitacyjnej Prewencji ZUS mgr Katarzyna Jeżmańska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu Państwa.
Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2.
© 2010 Kimed  |  Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt & cms: www.zstudio.pl